Con-GRAD-ulations to CDS’s 2022 Graduates!

As the cherry blossoms begin to bloom and the weather starts to get warmer, it is finally graduation season at NYU. We are so excited to be sending off our 2022 CDS graduates in traditional NYU fashion at the Yankee Stadium!

Graduation marks the end of one chapter, and the beginning of another. We look forward to seeing what the future has in store for your wonderful, brilliant, minds. Completing a degree is no small feat, so take this time to applaud yourselves for this accomplishment.

We want to take this time to introduce and celebrate the incredible grads of CDS as they continue their journey into the world. Introducing our spectacular 2022 graduates:

PhD Graduates

Zhouhan Chen, Wesley Maddox, Sreyas Mohan

MS Graduates

Dawood Abbas Abdul Malik, Nasser Khalifa Al-Rayes, Sudharsan Asaithambi, Farris Daniyal Atif, Benjamin Berkman, Dhrupad Bhardwaj, Benjamin Bloch, Aniruddha Chauhan, Yutong Chen, Zhiyu Chen, Long Chen, Chengyu Chen, Liben Chen, Zixiao Chen, Jordan C Chervin, Audrey Chu, Yuchen Dang, Abhishek Dendukuri, Pengyun Ding, Tian Ellison-Chen, Jack Tyler Epstein, Maksim Alekseevich Eremeev, Jenna Kay Eubank, Wenxin Feng, Xirui Fu, Tejomay Gadgil, Pedro P Galarza, Yuhan Gao, Yang Gao, Yuhao Ge, Haodong Ge, Pavel Gladkevich, Andrew Gruber, Xinli Gu, Jie Gu, Xinyi Gu, Francesca Guiso, Xiaoning Guo, Dee Hahm, Preston Lee Harry, Di He, Selina Siheng He, Prerana Hiriyur, Zheyuan Hu, Xiaoying Huang, Wei-Lun Huang, Ann Harlan Hutton, Tianxin Ji, Letian Jiang, Congyun Jin, Neeraj S Joshi, Faizan Nazeer Kanji, Sammie Kim, Soojin Kim, Aaron Simon Kreiner, Yechan Lew, Tong Li, Yuhan Liu, Jonathan X Lu, Chutang Luo, Hui Lyu, Johnny L Ma, Silas Harwood Mann, Kelsey Markey, David M May, Marvin L Meng, Zafir Momin, Emily Mui, Graham Murphy, Zhifan Nan, Yong Jie Gary Ng, Tamar Rose Novetsky, Sara Jillian Okun, Harshitha Palegar, Keshav Pant, Sagar K Patel, Sara B Price, Surabhi Ranjan, Ebrahim Khalil Rasromani, Connor Reed, Antonio Mauricio Robayo, Saumyaa Nileshbhai Shah, Wenjie Shao, Zixuan Shao, Siyu Shen, Kieran James Sim, Shwetanshu Singh, Shixuan Song, Eric Jacob Spector, Alexander J Spence, Stanley Sukanto, Xinyi Tan, Daniel Tang, Chong He Tang, Arya Tayebi, Orion Junius Taylor, Travis Trusty, Rajashekar Vasantha, Kejin Wan, Yue Wang, Yuqi Wei, Yi Wen, Ted Xie, Ziyi Xie, Binfeng Xu, Hengjiali Xu, Zhuoyuan Xu, Duoyi Xu, Xiaohan Xue, Fan Yang, Xi Yang, Tec Yan Yap, Shunjia Ye, In-Ho Yi, Yue Yin, Kathleen Young, Ruoxiao Yu, Sheng Shi Yuan, Adhham Raed Zaatri, James Zhan, Dian Zhang, Tianyu Zhang, Tiantian Zhang, Bo Zhang, Wenxin Zhang, Fan Zhang, Yupei Zhou

UG Graduates

Sami Abdelazim, Oviya Kumar Adhan, Amr Al Kozbari, Kenan Anderson, Ashley Susan Brill, Yixin Cao, Alexander John Casieri, Saahil Chamdia, Daniyal Khalid Chawla, Kaiwen DaiZiyi Deng, Nanchi Dong, Grace Caoilin Donnelly, Sirui Feng, Woodward Brenton Galbraith, Yichen Guo, Jia’ao Guo, Maximus Preston Han, Max Arjun Henkel-Wallace, Sarath Kumar Kareti, Sharanya Kodu, Ahana Kumar, Evan Lau, Tiantong Li, Yiru Li, Haoyuan Ma, Shuyang Ma, Kewen Qi, Zhen Ren, Jinge Ren, Simone Gabrielle Rittenhouse, Fernando Rodriguez, Abhoy Roy, Ziying Rui, Guangyi Shao, Aditya Singhal, An Xuan Tran, Rohan Vora, Ruolin Wang, Luheng Wang, Yu Xia, Yingtao Zeng, Hongjiao Zhang, Bohong Zhao, JingJing Zhen

Congratulations Class of 2022!

By Keerthana Manivasakan

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store